BUA med høringsinnspill til statsbudsjettet 2018

31. oktober 2017

BUA har for alvor startet arbeidet med å bedre rammebetingelsene for utlånsordninger i Norge. Vårt mål er stabile rammebetingelser for drift av utlånsordninger, som sikrer et godt innbyggertilbud i alle kommuner.

7.juni 2016 signerte statsministeren, barne- og familieministeren, kulturministeren, kommunal- og moderniseringsministeren samt ledere i alle de store idrett-, friluftslivs- og humanitæreorganisasjonene Fritidserklæringen. Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Utstyr er en forutsetning for de fleste organiserte og egenorganiserte idrett- og friluftslivsaktiviteter uavhengig av om de foregår i anlegg, i skogen, på fjellet eller på vannet. Dersom alle som ønsker å delta i idrett, egenorganisert aktivitet eller friluftsliv ikke har tilgang på utstyr av god kvalitet, som er sikkert og godt vedlikeholdt, er dette en barriere som reduserer muligheten for å nå visjonen «idrett og fysisk aktivitet for alle».

Barn fra inntektsfattige familier og barn med minoritetsbakgrunn har ikke samme tilgang på utstyr som barn fra ressurssterke norske familier med tradisjon for å kjøpe f.eks. ski, skøyter, sykler, snowboard, telt og fiskestenger til barna.

Gjennom tilskuddsordningen «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» er det gjennom flere tiår gitt tilskudd til etablering av utstyrssentraler i Norske kommuner. Utstyrssentralene drives i de fleste kommuner av frivilligsentraler, bibliotek, idrettsklubber, attføringsbedrifter og frivillige organisasjoner med minimale ressurser.

Utstyrssentralene er en del av Frivillig sektor, men de mangler rammebetingelser som bidrar til at de bidrar til bred aktivitet og deltakelse. Utstyret når i for liten grad ut til de som har behov for det.

Dersom utstyrssentralene skal være et effektivt virkemiddel som bidrar til at alle som vil skal kunne delta i idrett, egenorganisert aktivitet og friluftsliv er det behov for å gjøre utstyret mer tilgjengelig for flere. Det er behov for en betydelig oppgradering og profesjonalisering av driften.

Vårt innspill til komitéene på Stortinget er derfor å anmode Regjeringen til gjennom sin virkemiddelbruk (dvs. statsbudsjettet kap. 315 og 846) om å legge til rette for at utstyrssentralene i 2018 budsjettet får en overordnet organisering, retningslinjer for drift og stabile rammebetingelser som sikrer at alle som ønsker å delta i idrett-, egenorganisert aktivitet og friluftsliv ikke blir forhindret på grunn av mangel på tilgjengelig utstyr.

BUA har en unik kompetanse hva gjelder utstyrssentraler, og vi stiller oss til disposisjon for å gi innspill til hvordan utstyrssentraler kan bli et mer effektivt virkemiddel.